Satin Aldiklarimizi Kimler Ödüyor?

Insan Ticareti

a) [...] kuvvet kullanarak veya kuvvet kullanma tehdidi ile veya diğer bir biçimde zorlama, kaçırma, hile, aldatma, nüfuzu kötüye kullanma, kişinin çaresizliğinden yararlanma veya başkası üzerinde denetim yetkisi olan kişilerin rızasını kazanmak için o kişiye veya başkalarına kazanç veya çıkar sağlama yoluyla kişilerin istismar amaçlı temini, bir yerden bir yere taşınması, devredilmesi, barındırılması veya teslim alınması. İstismar terimi, asgari olarak, başkalarının fuhşunun istismar edilmesini veya cinsel istismarın başka biçimlerini, zorla çalıştırmayı veya hizmet ettirmeyi, esareti veya esaret benzeri uygulamaları, kulluğu veya organların alınmasını içerecektir;

(b) İnsan ticaretinin (a) bendinde belirtilen yöntemlerden herhangi biriyle yapılmış olması halinde, mağdurun bu istismara razı olup olmaması durumu değiştirmeyecektir; 

(c) Bu maddenin (a) bendinde öngörülen yöntemlerden herhangi birini içermese bile, çocuğun istismar amaçlı temini, bir yerden bir yere taşınması, devredilmesi, barındırılması veya teslim alınması “insan ticareti” olarak kabul edilecektir;

(d) On sekiz yaşının altındaki herkes “çocuk” kabul edilecektir.
Kaynak: Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne ek İnsan Ticaretinin, Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokol’ün 3üncü maddesi.

Zorla Çalistirma

"Zorla çalıştırma", uluslararası standartlar altında, bir kimsenin kendi rızasıyla yapmak istemediği halde, cezai müeyyideleri ve hak ve imtiyaz kaybını içeren herhangi bir ceza veya tehdit ile icbar edildiği her türlü iş ya da hizmeti ifade etmektedir. “Zorla çalıştırma” baskı, hile veya zorlama yoluyla sağlanan veya elde edilen işi içermektedir.

Kaynak: ILO’nun Zorla Çalıştırmaya ilişkin 29 Numaralı Sözleşmesi (1930)

Zorla Çalistirmanin Farkli Sekilleri Nelerdir?

Borç esareti, günümüzde işgücü ticaretinin muhtemelen en az bilinen şeklidir, ancak insan köleliğinde en çok kullanılan yöntemdir. Hüküm ve koşulların belirlenmediği veya mağdurun hizmetlerinin borç likiditesinde makul değerde uygulanmadığı bir borç veya hizmet için geri ödeme yolu olarak mağdurun işgücü talep edildiğinde, mağdurlar borç esirleri olmaktadır.

Zorla çalıştırma, mağdurların kendi isteği dışında, şiddet tehdidi veya diğer şekillerde ceza tehdidi altında çalışmaya zorlandığı, özgürlüklerinin kısıtlandığı ve belirli bir derece sahipliğin uygulandığı bir durumdur. İnsanlar, Uluslararası Çalışma Örgütü’ne (ILO) göre dünya çapında 31 milyar dolara karşılık gelen vasıfsız iş için insan ticareti riski altındadır.[14] Zorla çalıştırmanın çeşitleri arasında tarım işçiliği; sömürüye dayalı fabrika işçiliği; temizlik, yiyecek hizmetlerinde ve diğer hizmet sektörlerinde işçilik ve dilencilik bulunmaktadır.

Kaynak: "Zorla Çalıştırmaya Karşı Küresel İttifak", ILO, 11 Mayıs 2005